ItalianoEnglishБългарскиPolskiPortuguêsEspañol

Dicse: Cyfrowe Miasta dla "Inteligentnej" Europy

DICSE ma na celu opracowanie modelu " Cyfrowego Miasto " w których usługi cyfrowe skierowane są do użytkowników.

go_digital_500W Europie wprowadzanie nowych form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym postrzegane jest jako ważny element procesu modernizacji instytucji demokratycznych i integracji społecznej. ICT zmieniają relacje między samorządem a obywatelami, zachęcając użytkowników do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu sprawami publicznymi, poprzez formułowanie wniosków dotyczących potrzeb społeczności, jak również ocenę świadczonych usług. Rola obywatela nie sporowadza się już dłużej do bycia biernym konsumentem usług, ale jego aktywnym udziale w procesie zmian miasta. Poprzez to zaangażowanie obywatel, zarówno na szczeblu lokalnym, jak również europejskim, będzie uczestniczył w kreowaniu nowych usług. Projekt DICSE ma na celu opracowanie modelu "Cyfrowego Miasta", w którym świadzone usługi będą odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Współpraca sieci gmin i wymiana dobrych praktyk pomiędzy różnymi krajami i kulturami jest niezbędnym elementem opracowania modelu "Inteligentnego Miasta" oraz zapewnienia ich rozwoju cyfrowego przy czynnym współudziale obywateli. W projekcie DICSE uczestniczy pięć gmin i pięć organizacji pozarządowych z pięciu państw. Zakłada się, że do projektu włączonych zostanie 3000 osób, z czego 330 w bezpośrednie działania projektowe, 600 osób będzie zaangażowanych w przeprowadzane osobiście wywiady, a kolejne 2000 osób poprzez ankiety on-line. Podczas organizowanych Europejskich Konferencji przedstawiciele gmin, wspólnie z mieszkańcami miast będą mieli sposobnośc do dyskusji na temat: e-demokracji, znajomości obsługi komputera i wykluczenia cyfrowego, e-partycypacji, komunikacji publicznej i mediów społecznościowych. Międzynarodowe Konferencja, na której przedstawione zostaną rezulataty projektu odbędzie się w Reggio Calabria. Miasta-partnerzy podpiszą wówczas "Memorandum of Understanding" ("Memorandum o Porozumieniu"), w którym potwierdzą gotowość wdrożenia rozwiązań i pomysłów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz prowadzenia wspólnych inicjatyw związanych z Europejską Agendą Cyfrową, także po zakończeniu projektu.

Partnerzy projektu

Europa dla Obywateli 2014

Cele działań i Programu Europa dla Obywateli 2014: - przyczynianie się do zrozumienia obywateli Unii Euroejskiej, jej historii i różnorodności - promowanie obywatelstwa europejskiego i poprawa warunków dla rozwoju obywatelskiej i demokratycznej partycypacji na poziomie europejskim.

Cele projektu

Szczegółowe cele projektu - Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym na szczeblu unijnym, poprzez poszerzanie wiedzy obywateli na temat procesu kształtowania polityki Unii Europejskej i promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu na poziomie Unii.

Tematy

Projekt ma na celu promowanie obywatelstwa europejskiego oraz rozwój aktywności obywatelskiej i demokracji na szczeblu UE. Tematy poruszone w projekcie będą mieściły się w interesie publicznym i zostaną zbadane w perspektywie europejskiej. W tym samym czasie, w trakcie realizacji projektu, będą analizowane różne aspekty dotyczące demokratycznego uczestnictwa i zaangażowania obywateli w kreowanie polityk wspólnotowych. Celem DICSE jest rozwój silnych,, dynamicznych i trwałych "sieci miast", zjednoczonych w swej różnorodności.

Społeczeństwo Obywatelskie

Zaangażowanie w projekt organizacji społeczeństwa obywatelskiego umożliwi wymianę poglądów między obywatelami i lokalnymi decydentami, poprawę spójności społecznej; udział w podejmowaniu decyzji publicznych w zakresie projektowania usług lokalnych odpowiadających na rzeczywiste potrzeby obywateli; omówienie, wspólnie z władzami lokalnymi, wpływu polityki UE na sytuacje na szczeblu lokalnym.

Zaangażowanie ludzi

W celu zaangażowania prawie 3 000 osób (w tym 330 jako bezpośrednich uczestników), DICSE wdroży: Ankiety on-line wersja: Angielska - Hiszpańska - Włoska - Bułgarskim - Polska - Portugalski - strona internetowa, Facebook, Twitter, i aplikację (App) "DICSE" na urządzenia mobilne.

 

Narzędzia ICT

Narzędzia ICT, opracowane i stosowane w projekcie, łącznie stanowią platformę technologiczną "fair", na której uczestnicy z różnych stron i kręgów będą działać razem, wymieniając się informacjami (z dołu do góry), dzieląc się indywidualnymi i zbiorowymi opiniami formułowanymi następnie w formie zaleceń dla przyszłej polityki UE.

 

Dni Informacyjne i Konferencje Międzynarodowe

4 wydarzenia lokalne - Dni Informacyjne i 5 Konferencji Międzynarodowych

4 wydarzenia lokalne Dzień Informacyjny (1 dzień) odbędą się w każdym kraju. Dzień Informacyjny, wykorzystujący "Technikę Open Space" służy zwiększeniu zaangażowania obywateli w dyskusję z lokalnymi decydentami. Tematem rozmów będą problemy dotyczące w szczególności życia codziennego mieskańców. Gminy, wspierane przez organizacje pozarządowe, będą odpowiedzialne za organizację imprez lokalnych w swoim mieście, zapewnienie obecności lokalnych decydentów i mieszkańców. Wartością dodaną projektu jest zaciśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i władzami lokalnymi, a także wzmocnienie demokratycznego wymiaru polityki lokalnej. Pierwszy Dzień Informacyjny odbył się w La Coruña - Hiszpania (15/04/2015).

Konferencje międzynarodowe (3 dni) odbędą się w Portugalii, Bułgarii, Polsce, Hiszpanii i ostatnia konferencja we Włoszech. Podczas Europejskich Konferencji przedstawiciele gmin i obywatele miast będą mogli dyskutować na tematy dotyczące Agendy Cyfrowej, tj.: e-demokracja, znajomość obsługi komputera i wykluczenie cyfrowe, e-partycypacja, komunikacja publiczna i media społecznościowe. Pierwsza Europejska Konferencja DICSE odbyła się w A Coruña (Hiszpania) w dniach 08 -11 czerwca 2015.

Komitet Sterujący został powołany do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej mierzącej krok po kroku postępy realizacji projektu. Wnioskodawca i partnerzy będą w stałym kontakcie, wymieniając się informacjami i wspierając wdrażanie działań projektowych. Kanałami komunikacji będą e-mail, internetowa platforma wymiany informacji, video-konferencje. Okazją do osobistego spotkania i rozmowy będą natomiast Konferencje Europejskie.

Kalendarz wydarzeń