ItalianoEnglishБългарскиPolskiPortuguêsEspañol

Dicse: Цифрови Градове за интелигентен Европа

DICSE има за цел да създаде модел на " Цифрови Градове " в който електронните услуги са насочени към потребителите.

go_digital_500Въвеждането на нови форми на гражданско участие в политическия и обществен живот е от основно значение за модернизацията на демократичните институции в Европа. ИКТ променят отношенията между местната власт и гражданите, като насърчават активното участие на гражданите в управлението на обществените институции. Те дават възможмност за промяна ролята на гражданите от потребители на услуги в активни участници в процесите на вземане на решения, разработването на политики, и внедряване на иновационни практики в полза на общността. . Проектът " DICSE " има за цел да създаде модел на " Цифрови Градове ", в който електронните услуги са насочени към потребителите. Сътрудничеството между градовете от мрежата и обменът на добри практики между различните държави и култури са в основата на успешната реализация на модел на " Интелигентен Град" и разработването на елетронни услуги, съответстващи на нуждите на гражданите. Проект „DICSE“ включва пет общини и пет неправителствени организации от пет европейски държави. В инициативата се очаква да вземат участие повече от 3.000 човека, от които 330 - пряко ангажирани с дейностите по проекта, 600 човека ще бъдат включени чрез интервюта и около 2.000 човека ще вземат участие чрез онлайн инструменти. По време на Европейските конференции представители на общините и гражданите ще могат да обсъдят въпроси, свързани с ИКТ и тяхното използване за повишаване качеството на работа на местните власти. Конференциите ще обхванат теми като електронна демокрация, компютърна грамотност, форми на електронно участие, социални медии. В Реджио Калабрия ще се проведе заключителна конференция за представяне на окончателните резултати по проекта , където градовете партньори ще подпишат "Меморандум за разбирателство", ангажирайки се да приложат модела, разработен в рамките на проекта, както и да продължат да си сътрудничат след края на проекта. В четирите "Европейската конференция" (EC), общините и техните граждани, ще дебат по въпросите на цифровия: е-демокрация; компютърна грамотност и цифровото разделение; д partecipation; публична комуникация и социалните медии. В Реджо Калабрия, ще бъде домакин на Европейската конференция за финала, за представяне на резултати и подписването на Меморандум за разбирателство ("Меморандум за разбирателство") между мрежата на града, с ангажименти за целия срок на проекта.

Партньори по проекта

Европа за гражданите 2014

Общи цели на програмата: - Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие; - Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

Цели на проекта

Специфични цели на проекта: - Насърчаване на демократичното и гражданско участие на европейско ниво чрез: задълбочаване познанията на широката общественост и насърчаване активното гражданско участие в процеса на създаване на политики на ниво Европейски съюз.

Темите

Проектът цели да насърчи европейското гражданство и да подобри условията за гражданско участие, и демокрация на ниво ЕС. Проектът обхваща теми от обществено значение, разгледани от европейската перспектива. В същото време, по време на проекта, ще бъдат анализирани аспекти, онасящи се до демократичното участие и участието на гражданите в концептуализацията на политиките на Общността. DICSE цели да развие динамична и устойчива мрежа от градове, модел на "Дигитален град" в съответствие с европейската програма за ИКТ. Основен приоритет на проекта е насърчаване на диалога между гражданите и местните власти.

Гражданско общество

Участието на граждански организации, ще допринесе за: улесняване на диалога между гражданското общество и местните власти, подобряване на социалното сближаване; активно участие при планиране и внедряване на публични услуги, ориентирани към реалните потребности на гражданите.

Ангажиране на обществеността

Проектът ще достигне до около 3000 души, в това число - 330 директни участници в международни конференции и местни информационни събития, чрез: въпросници онлайн английска версия - Испанска - италиански - българска - полски, уеб сайт, португалски , Facebook, Twitter, и DICSE приложение за мобилни устройства

ИКТ инструменти

Разработените за проекта ИКТ инструменти представляват технологична платформа, която позволява, както на участниците, така и на всички заинтересовани граждани да обменят информация, и да споделят индивидуални и колективни мнения, които ще бъдат взети под внимание, и обобщени под формата на препоръки за бъдещата политика на ЕС.

 

Информационни дни и международни конференции

4 местни информационни събития и 5 европейски конференции

Информационни дни

Всяка страна участничка в проекта ще проведе информационно събитие „Цифрови градове за интелигентна Европа” Общините, партньори в проекта, заедно с неправителствените организации ще организират информационни дни, на които ще присъстват представители на местните власти, неправителствения сектор, и граждани. С цел улесняване диалога между гражданите и представителите на местните власти, по време на информационните дни ще бъде използвана Технология на Отвореното Пространство. Гражданите ще имат възможност да обсъдят с представители на местните власти важни за тях въпроси и проблеми. Проекта ще допринесе за по-тясно сътрудничество между гражданското общество и местните власти, и за укрепване на демократичното измерение в страните участнички. Първият информационен ден се проведе в Ла Коруня - Испания на 15/04/2015.

Европейски конференции

Проектът предвижда организацията на 5 тридневни, международни конференции в Испания, България, Полша, Португалия, и заключителна конференция в Италия. По време на Европейските конференции представители на общините и гражданите ще могат да обсъдят въпроси, свързани с ИКТ и тяхното използване за повишаване качеството на работа на местните власти. Конференциите ще обхванат теми като електронна демокрация, компютърна грамотност, форми на електронно участие, социални медии. Първа конференция на DICSE: Ла Коруня (Испания) 8 - 11 Юни 2015.

Управление на проекта

Ръководният комитет, съставен от представители на всички партньорски организации ще следи за качеството на изпълняваните дейности и за постигане на предвините резултати. За целта, бенефициентът и партньорите ще поддържат постоянна комуникация, ще следят развитието, и подпомагат успешното изпълнение на проекта. Комуникацията между партньорите ще се осъществява посредством: електронна поща, уеб страницата на проекта, социални мрежи, видео конференции, и тн.

Календар на събитията